[4 Απρίλη 2021] Χρόνος προαυλισμού

Áγνωστος σε παγκάκι της πλατείας Κύπρου, στην Καλλιθέα. Μολύβια και μαρκαδόρια σε χαρτί A3